Những thành phố tuyệt vời đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua

1. Dubai năm 1964 và bây giờ

Nhấn để xem sự khác biệt.

© Noor Ali / Wikimedia Commons © Depositphotos.com

2. Avenida Nueve de Julio ở Buenos Aires năm 1937 và bây giờ

Nhấn để xem sự khác biệt.

© orthalidad de la Ciudad de Buenos Aires / Wikimedia Commons © Depositphotos.com

3. Sông Moscow trong thế kỷ 19 và bây giờ

Nhìn thấy tất cả