Eric? Bạn dường như đã đi MIA. :-( Làm thế nào mà cuộc sống của bạn trong rừng của bạn?