Nhà máy làm trường học?

Tại TP Thảm, tôi đã học:

  • tất cả các thảm bạn bước lên là bởi TP, bao gồm Chanel, Private Jets, v.v.
  • Giới hạn của thảm là chiều dài của máy bay mà nó được vận chuyển cùng
  • Hiện tại có ba nhà máy: Hạ Môn (tufting) miền Nam nước Pháp (Handweave) Kathmandu (thủ công)
  • Vượt qua là cơ khí và máy tính
  • Đã từng là cơ sở tại Jakarta
  • Được sử dụng để đối phó với các doanh nghiệp khác nhưng bây giờ trở lại thảm
  • Ai được đào tạo?