Những bước đầu tiên được thực hiện cho sự hợp tác song phương giữa Seychelles và Asgardia

Các giai đoạn bắt đầu của sự hợp tác song phương đã có kết quả từ cuộc gặp với các quan chức Asgardian và Phó Tổng thống Seychelles, Vincent Meriton. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Lembit Opik và Phó Trưởng phòng Hành chính cho Nguyên thủ quốc gia Lena De Winne đã gặp VP Meriton tại Tòa nhà bang ở Victoria.

Ông Meriton đã gửi thư cho các quan chức Asgardian vào ngày hôm sau, trong đó ông nhận xét rằng ông thấy cuộc họp là một cuộc thảo luận hữu ích để khám phá tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới.

Ông Meriton đã đề xuất các bước tiếp theo, bao gồm cuộc gặp giữa các quan chức Asgardian và Xavier Estico, Giám đốc của Viện Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NISTI). Ông cũng đề nghị một hội thảo chiến lược, chính thức hơn ở Seychelles.

Những người này có thể tạo thành cơ sở của sự hiểu biết giữa Seychelles và Asgardia về các mục tiêu được chia sẻ, Các kết quả phải là những hành động tạo ra lợi ích bây giờ, như là một phần của tầm nhìn và phát triển lâu dài của chúng tôi.

Các quan chức của cả hai nước sẽ thảo luận chi tiết về hội thảo sau cuộc gặp với ông Estico. Nó được đề xuất sơ bộ cho mùa xuân 2019.

Tìm hiểu thêm trên trang web chính thức của chúng tôi Asgardia.Space