Bài viết tuyệt vời Ezgi!

Ayvalik là một nơi huyền diệu như vậy. Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở thành phố đó.