Giữ lời nói của bạn, giữ ngựa của bạn quá, Thomas! Lâu nay lại bị bỏ lại phía sau!

Chúng tôi đang ngồi ở ghế trước trong một tàu lượn siêu tốc bây giờ. Hành động.

Dubrovnik chỉ là một bài hát ru!

Chương 3 trên đường đi.