Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi đã viết một cái gì đó tương tự vào năm ngoái, và có rất nhiều người du mục kỹ thuật số thực sự không muốn chấp nhận sự thật đó. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy họ trong phần trả lời và đề cập của bạn.