Tôi không thích sử dụng những từ hay và tôi sẽ chờ đợi sự phát triển của BORA

(xích hoặc các dịch vụ, dự án Mạng BORA và / hoặc Hệ sinh thái BORA, để tạo và bán thêm Mã thông báo BORA để sử dụng trong Hệ sinh thái BORA hoặc bán hoặc thanh lý Mạng BORA; và (xiv) Việc xử lý thuế và kế toán của Mã thông báo BORA là không chắc chắn và có thể khác nhau giữa các khu vực pháp lý. Có thể có hậu quả thuế bất lợi và tư vấn thuế độc lập liên quan đến việc mua Token BORA nên được lấy.