Tôi đã giới thiệu bạn bè của tôi với BORA, họ rất thú vị về bạn.

Ngoài những rủi ro được quy định ở trên, còn có những rủi ro khác mà Mạng lưới Bora và các Chi nhánh không thể dự đoán được. Rủi ro cũng có thể xảy ra dưới dạng kết hợp không lường trước được hoặc là thay đổi trong các rủi ro được quy định ở đây. (b) Nếu bất kỳ rủi ro và sự không chắc chắn nào phát triển thành các sự kiện thực tế, hoạt động kinh doanh, tình trạng tài chính, kết quả hoạt động và triển vọng của Mạng lưới Bora hoặc các Chi nhánh của nó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nghiêm trọng. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể mất tất cả hoặc một phần giá trị của Mã thông báo BORA.