chỉ là một người qua đường

Điểm thu thập và chiến đấu với rác tại điểm dừng là gì? Có một điểm chỉ khi nó không rõ ràng.