LTC được thêm vào Tiền gửi không kỳ hạn BKEX

Do việc nâng cấp ví XRP, BKEX sẽ tạm thời mở tiền gửi không kỳ hạn LTC vào ngày 4 tháng 3 năm 2019. Thời gian mở cụ thể của XRP sẽ có thông báo mới nhất!