Hình ảnh bởi WF - Sheffield, UK 2019

Ăn trưa với một cái nhìn

Gần đây tôi đã được gửi đến đây, ở đó và mọi nơi cho công việc. Tôi thường sống ở Manchester nhưng chúng tôi có văn phòng nằm rải rác khắp Vương quốc Anh.

Tôi chụp cái này vào giờ nghỉ trưa trong một chuyến đi gần đây.

Điều này là quá đẹp để không chia sẻ!

Ai nói nó nên làm việc và không chơi?