Đánh giá về BORA

Không có thông tin nào trong Whitepaper này nên được coi là tư vấn về kinh doanh, pháp lý, tài chính hoặc thuế liên quan đến Mã thông báo BORA, Mạng lưới Bora hoặc các chi nhánh của nó. Bạn nên tham khảo ý kiến ​​pháp lý, tài chính, thuế hoặc các cố vấn chuyên nghiệp khác của bạn về Mã thông báo BORA, Mạng lưới Bora hoặc các Chi nhánh của nó và các hoạt động kinh doanh và hoạt động tương ứng của họ. Bạn nên lưu ý rằng bạn có thể phải chịu rủi ro tài chính khi mua Mã thông báo BORA trong một khoảng thời gian không xác định.