Không có gì giống như nội dung dài để khiến chúng tôi có tâm trạng để viết! Cảm ơn đã chia sẻ những gì rõ ràng là một số khoảnh khắc cá nhân :)