cây thuốc

Khi mọi thứ mất đi màu sắc, khi những thứ từng rất thú vị don don dường như thúc đẩy bạn nữa, bạn cảm thấy có tiếng gọi để thay đổi.