Santiago, Chile và nó đẹp ở đây.

Tôi đã xem xét một số đánh giá khác về báo cáo IPCC và chúng là đáng kể. Tôi có thể thực hiện phiên bản Readers Digest và thêm đầu vào của riêng mình nhưng điều gì sẽ là điểm chính. Bạn sẽ yêu cầu nó, tất cả đều sai.

Tin tưởng vào một hội đồng của Liên Hợp Quốc với các vấn đề của Mỹ là một chính sách không tốt.

Tôi không tin rằng có một nhóm người ở bất cứ đâu sẽ đưa ra một báo cáo không thiên vị.

Vì vậy, hãy để tranh luận tiếp tục.

Thời gian sẽ chứng minh tôi đúng. Nhưng rất nhiều tiền sẽ bị lãng phí trong thời gian này.