Siêu thứ hai Không chịu được bệnh, tôi vẫn phải đi đến chiến trường với đội trưởng Jetty.

Hôm nay không có nhiều công việc, đội trưởng Jetty đã dạy chúng tôi làm thế nào để chúng tôi thiết kế công việc của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng nó vào dự án đang thực hiện và nó thật tuyệt vời.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục dự án của mình, nhưng chúng tôi đã hoàn thành nó vì thời gian nhưng đó không phải là lý do để không thể hiện dự án của bạn với đội trưởng Jetty vào ngày mai.

Giống như tôi hứa sẽ chụp màn hình và dán khi hoàn thành, vì vậy hãy coi chừng nó vào ngày mai.