Ảnh: Getty

Những người đọc Tweets hàng không của bạn

Có rất nhiều người than vãn, nhưng điều tốt là chúng tôi cũng giúp đỡ những người hay than vãn.

Mười năm trước, một người nào đó đã sai trên internet.

Và Morgan Johnston, ngồi cùng bàn với nhóm truyền thông JetBlue, muốn đặt người đó thẳng tiến.