Chỉ có 3 màu, 10 chữ số và 7 ghi chú. Nó nói những gì chúng tôi làm với họ mà làm cho sự khác biệt. Nơi chúng tôi làm điều đó không quan trọng.

Tôi thích đi du lịch và tôi đã học sớm để không mang những thói quen tương tự với tôi đến những địa phương mới. Tôi cố gắng tạo thói quen mới cho mỗi nơi mới.

Tôi nhớ rất rõ George Carlin đã làm một chút về trò chơi Your Your Stuff, và mỗi nơi chúng ta đến, chúng ta cần một nơi để chứa đồ của chúng ta. Tôi quyết định có những thứ khác nhau ở mỗi nơi.

Câu chuyện này đặc biệt thú vị nhờ các minh họa. Nó làm cho những gì rất thường được viết về chủ đề, vui hơn.

Cảm ơn!