Ở đó, chỉ có một vài người mà tôi sẽ luôn đi cùng, nếu tôi có thể: mèo của tôi (và chuột).