Tokyo #shotonsmartphone №11

Xin chào chính bạn! Hipster ở Shinjuku.

Thêm iPhoneX chộp lấy cuộc sống hàng ngày trong Trò chơi The Sushi Lớn tại Tokyo