Tokyo #shotonsmartphone №12

Có một chút ánh sáng; Ban đêm

Thêm iPhoneX chộp lấy cuộc sống hàng ngày trong Trò chơi The Sushi Lớn tại Tokyo