Tokyo #shotonsmartphone №5

Thanh Backalley, Gai Vàng; Shinjuku

Thêm iPhone chộp lấy từ cuộc sống hàng ngày ở Nhật Bản Sushi Lớn tại Tokyo #shotonsmartphone