Cây trong hai phần

khoảnh khắc chụp ảnh ở Los Angeles

© 2019 LB