Được viết tốt, Rita! Du lịch có thể trở thành một hình thức gây xao lãng. Tôi đã viết về điều đó gần đây trong bài viết này. https://medium.com/@kristinmwilson/a-life-of-perpetual-travel-f036a8373a60

Tôi đã nhận ra rằng nếu tôi không thích bản thân mình khi đi du lịch hoặc không muốn đi du lịch, thì có gì đó không đúng.

Tin tốt là du lịch cũng có thể hoạt động như một tấm gương. Giống như bạn, bất kể điều gì xảy ra, tôi vẫn khuyến khích mọi người đi du lịch và sẽ tiếp tục tự mình - vượt qua những đỉnh cao.